GDPR

Политики:
GDPR.POL_01– Политика за защита на данните
GDPR.POL_02- Политика за провеждане на обучение
GDPR.POL_03- Политика за употреба на „бисквитки“ (cookies)
Декларация относно Политиката на „СОТ“ ЕООД по защита на личните данни

Процедури:
GDPR.PROC_01 – Процедура за първоначален вътрешен анализ (инвентаризация) на личните данни и дейностите по обработване
GDPR.PROC_02 – Процедура за прозрачност при обработката на лични данни
GDPR.PROC_03 – Процедура за управление на исканията от субектите
GDPR.PROC_04 – Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни
GDPR.PROC_05 – Процедура за преносимост на данни
GDPR.PROC_06 – Процедура по получаване на съгласие за обработване на лични данни
GDPR.PROC_07 – Процедура за съхраняване и унищожаване на данните
GDPR.PROC_08 – Процедура за управление на процесите по възлагане на работа на подизпълнители
GDPR.PROC_09 – Процедура за оценка на въздействието върху защитата на данните
GDPR.PROC_10 – Процедура по приемане на план за технически и организационни мерки
GDPR.PROC_11 – Процедура по уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни
GDPR.PROC_12 – Процедура по предаване на лични данни на трети държави или международни организации
GDPR.PROC_13 – Процедура за обработване на лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение
GDPR.PROC_14 – Процедура за създаване и поддържане на регистри на дейностите по обработка на личните данни

Форми:
GDPR.FORM_01 – Уведомление за поверителност на клиенти (за поверително третиране на личните данни)
GDPR.FORM_01А – Уведомление за поверителност (за поверително третиране на личните данни на клиенти при сключване на договор със „СОТ“ ЕООД)
GDPR.FORM_02 – Форма за искане от субект на данните
GDPR.FORM_03 – Длъжностна характеристика на ДЛЗД
GDPR.FORM_04А – Декларация за съгласие на субекта на данните (само за клиенти физически лица)
GDPR.FORM_04 – Декларация за съгласие на субекта на данните (кандидати за работа, персонал)
GDPR.FORM_05 – Оттегляне на съгласие от субекта на данните
GDPR.FORM_06 – Форма за съгласие от родител/настойник
GDPR.FORM_07 – Оттегляне на съгласие от родител/настойник
GDPR.FORM_08 – График за събиране и унищожаване на категориите данни
GDPR.FORM_09 – Уведомление от администратора на лични данни до надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни
GDPR.FORM_10 – Уведомление от администратора на лични данни до надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни
GDPR.FORM_11 – Съобщение за нарушение от администратора на лични данни до субекта на данни
GDPR.FORM_12 – Споразумение за обработване на данни между администратор на лични данни и обработващ лични данни
GDPR.FORM_12А – Споразумение за обработване на данни между администратор на лични данни и обработващ лични данни- вариант 2
GDPR.FORM_13 – Споразумение между съвместни администратори
GDPR.FORM_15 – Уведомление за достъп до лични данни
GDPR.FORM_16 – Протокол за определяне на подлежащи на унищожаване данни и документи
GDPR.FORM_17 – Уведомление за видеонаблюдение

Регистри:
Регистър на дейностите по обработка на лични данни на администратора по чл.30, параграф 1 от ОРЗД
Регистър на дейностите по обработка на лични данни на обработващия по чл.30, параграф 2 от ОРЗД