Указание

За защита на личните данни за целите на подбора и назначаването на персонал

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас.

Посочените от Вас в процеса на кандидатстване лични данни се обработват от „СОТ“ ЕООД и се използват единствено и само за целите на подбора и назначаването на персонал.

Препращането на Вашите данни към външни контрагенти, които в отделни случаи подпомагат процеса на подбор, се прави само след внимателен избор и съгласно поети задължения.

Ако кандидатурата Ви не бъде одобрена, вашите данни се изтриват след приключване на процеса по кандидатстване. Това по правило се случва 3 месеца след изпращането на отказ на Вашата кандидатура.

Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи и данни за контакт, образование,  професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента).

Предоставянето на личните данни е доброволно с попълнена от Вас декларация (по образец), като необходимо условие за участие в подбора на персонал.

Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до коригиране или изтриване на личните Ви данни, ограничаване на обработването им, или правото на възражение срещу обработването.

Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посочено от Вас лице или организация.

При въпроси, касаещи обработката на вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт, или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

Имате право на жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл, или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента, е „СОТ” ЕООД, ЕИК 831144160.

Централен офис: гр. София, „Ариес билдинг“, бул.“Черни връх“ № 32А;

Офис за кандидатстване и назначаване на персонал: гр.София, кв. Гара Искър, ул. 5004, № 2, сграда 2 – отдел „Човешки ресурси“.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни: М.Николова, Ел. поща: mnikolova@sot.bg, Тел: стационарен 02/9116526, мобилен 0888234302.