Депозитарен шкаф

„Д​епозитарен шкаф“ е услуга на „СОТ” ЕООД, насочена към клиенти, които генерират рискови оборотни средства в работата си – аптеки, хранителни магазини, бензиностанции и др., които често стават обект на посегателства.

Тази услуга има за цел  да осигури защита на паричните средства от кражба и грабеж и да гарантира тяхното съхранение в депозитарен шкаф до идването на инкасов екип ангажиран с транспортирането им. Парите са под непрекъснато наблюдение и охрана, с включена алармена система, дори по време на депозирането им в сейфа.

Сметката на Възложителя се заверява с обявените суми преди инкасирането и отговорността за паричните средства се поема от „СОТ“ ЕООД, като по своя замисъл и изпълнение услугата е без аналог на българския пазар.

С нея се обхваща цялото движение и грижа за парите – от охраната им при тяхното събиране, депозиране и съхранение в сейфовете, до заверяване сметката на Възложителя и последващо транспортиране и обработка на паричните средства.

Тя осигурява свързаност и информираност на клиента със сървър и специализиран софтуер за обработка и отчет на паричните средства до ниво обект и отделен отговорник или касиер на Възложителя.

Използването на услугата може да оптимизира разходите за ежедневно инкасо и броя на посещенията за инкасиране, за сметка на инвестиции в средства за механична защита на парите, охрана и комуникации с електронни системи за сигурност и осигуряване на финансов ресурс за предварителна заверка на сметката на  Възложителя със сумите, депозирани в сейфовете.
Инкасирането на паричните средства е застраховано в Булстрад, с покрити рискове за нанесени щети при пренасянето на ценната пратка до специализиран брониран автомобил (тротоарен риск) и нейното транспортиране, преброяване и съхранение до внасянето й в касов център или обслужваща банка (включително и срещу нарушения на нелоялен служител на „СОТ ЕООД“).

В случай на въоръжен грабеж, предупредителен надпис на стикер, залепен върху шкафовете, информира нападателите, че отговорността за парите се носи от охранителната фирма и персоналът няма достъп до тях.

Депозитарният шкаф има механична и електронна защита на съхраняваните парични средства и е включен в централизираната система за охрана, с която „СОТ“ ЕООД гарантира на клиентите, че при опити за взлом или загуба на комуникацията с обекта, алармените сигнали ще бъдат получени навреме и мобилните охранителни екипи ще бъдат на място преди отнемането на парите от извършителите.

Депозитарният шкаф е свързан директно към Националния оперативен дежурен център и се намира под непрекъснато наблюдение и охрана.

ОПИСАНИЕ НА ДЕПОЗИТАРЕН ШКАФ

Депозитарния шкаф представлява метална конструкция, състояща се от депозитарен сейф с клапа, здраво захванат за пода на помещението и допълнителни стоманени обшивки, закрепени отделно към пода, с които се затруднява и забавя достъпа до сейфа.

Всички елементи на конструкцията са оборудвани с алармена система от охранителни и термочувствителни сензори и комуникационна техника.

Предлага се оптимизиран по размер модел, подходящ за използване в обекти с ограничено място в касовия пункт.

Депозитарният сейф е предвиден за съхранение на пари, без възможност за достъп на касиера до съдържанието му и притежава:

-Устойчивост на взлом – клас Н0

-Електронна ключалка и механизъм за отваряне – клавиатура с код-четец и/или код

-Електронна брава с опция за отложено отваряне „time delay”

-Клапа за депозиране на пари без възможност за обратното им изваждане

-Точки за фиксиран монтаж към пода и стената

-Прахово полимерно покритие “ Tiger “ (Австрия)

-Монтирана система за охрана и известяване при взлом от последно поколение

-Свързаност със сървър на софтуерен продукт.

НАЧИН НА РАБОТА С ДЕПОЗИТАРЕН ШКАФ

При събиране на определена сума, паричните средства, оформени в пачка, се поставят и запечатват в специализиран инкасов плик, с означени данни за вносителя и размера на сумата, съгласно стандартите за ценна пратка.

За обявяване на депозираната сума се ползва мобилен телефон, с инсталирано приложение, свързано към централен сървър на фирмата, чрез който вносителят сканира баркода на плика и въвежда данните за размера на внасяната сума във файла на обекта.

СОТ 161 депозитарен шкаф

През специален отвор от лицевата страна на депозитарния шкаф, той поставя плика в клапата на депозитния сейф и я затваря. Ценната пратка попада във вътрешността на сейфа и остава под охрана. Възложителят се уведомява за размера на депозираната сума в сейфа с генерирано съобщение от софтуера или по друг начин, договорен с него.

„СОТ“ ЕООД заверява сметката на  Възложителя чрез платежно нареждане от своя сметкав обслужващата банка и го уведомява за извършения превод.

Сметката на Възложител с по-голям брой обекти се заверява в договорен часови интервал, веднага след калкулиране на постъпилите суми от всички депозитарни шкафове, за което „СОТ“ ЕООД изпраща обобщена справка за преведена сума през деня.

Инкасирането се извършва след изключване охраната на депозитарния шкаф от упълномощен представител на Възложителя (отговорник за обекта), чрез карта с чип, която се съхранява у него, след което сейфът се отваря от инкасатор на „СОТ“ ЕООД, посредством специален код.

Съдържанието от пликовете в сейфа се описва в Декларация-разписка, която се подписва от инкасатора и предаващия представител на Възложителя, съгласно установения ред за инкасиране и проследяване на ценните пратки във фирмата и парите се транспортират до паричния център на „СОТ“ ЕООД.

Предвидена е възможност за локален и отдалечен видеоконтрол и запис на процедурите по време на поставянето на ценната пратка в депозитарния шкаф и при нейното инкасиране.

Преброяването на парите, съдържащи се в ценната пратка се извършва в паричен център на „СОТ“ ЕООД под непрекъснат видеоконтрол на действията на преброителя и показанията на броячната машина.

В случай на различие между преброената сума и означената сума на плика и Декларация-разписката, Възложителят се уведомява за различието и се съставя констативен протокол от комисия, с прикрепен доказателствен материал от извършения видеоконтрол и разпечатката на броячната машина.

Заверяването на сметката на Възложителя се извършва при договорени с него условия. С услугата „Депозитарен шкаф“ се гарантира, че в рамките на работното време на банките, заверяването на сметката на Възложителя може да се извършва веднага след депозиране на парите в сейфовете.

Това спестява времето, необходимо за транспортиране и преброяване на ценната пратка в паричните и касови центрове и напрежението, което се създава, в случай на закъснение в някоя процедура. Същевременно Възложителят се освобождава от отговорността за парите и спестява рисковете, свързани с тяхното съхранение, транспортиране и броене.

След заверяване сметката на Възложителя, „СОТ“ ЕООД поема цялата отговорност за съхраняваните пари в депозитарните шкафове и има грижата да ги охранява, да следи наличностите в сейфовете и да преценява възможностите си за по-нататъшно финансиране и заверка на сметката.

Фирмата определя къде и кога следва да се извършва инкасиране на събраните парични средства в зависимост от сумите, необходими за ежедневната заверка на сметката, като се отчитат и рисковете, възникващи при съхранение на по-големи количества пари в шкафовете.

Заплащането на инкасовата услуга се извършва месечно, на база дните с обявени и постъпили суми в депозитарните сейфове, подлежащи на инкасиране и заверяване на сметката на Възложителя, включително и с тези, постъпили в празничните дни.

Страните договорят твърда месечна такса, съпоставима с тази за ежедневно инкасиране, която подлежи на промяна в случай на изменение в броя на обектите на Възложителя.

В цената не се предвиждат никакви допълнителни начисления за направената инвестиция от „СОТ“ ЕООД по закупуване и инсталиране на депозитарните шкафове, софтуера и охранителната и комуникационна техника, както и разходите за тяхната поддръжка. В това число влизат и разходите за поддържане и осигуряване на финансови средства за предварителна заверка на сметката на Възложителя.

За контакти – офис „ Гара Искър“,

Тел.: 0887 544 058, 0882 544 008, 0882 544 052.

Свържете се с нас

    Вашето име

    Вашия телефон

    Вашия Email

    Относно

    Вашето съобщение