ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „СОТ” ЕООД (СОТ 161)

През 2004 г.  според изискванията на новоприетия тогава Закон за частната охранителна дейност за задължително първоначално обучение на охранители към „СОТ“ ЕООД беше създаден Учебен център. През 2011 г. Центърът беше трансформиран в Център за професионално обучение към „СОТ“ ЕООД. От 29.06.2011 г. ЦПО има лиценз за професионално обучение № 201112904 по 10 професии, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България. ЦПО към „СОТ“ ЕООД е лицензиран за обучение по следните професии:

 

 

Професия: „Сътрудник в бизнес – услуги“, код 345040

Специалност „Бизнес услуги“, код 3450401, втора степен на професионална квалификация.

Професия: „Хотелиер“, код 811010

Специалност „Организация на хотелиерството“, код 8110101, трета степен на професионална квалификация

Специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“, код 8110103, втора степен на професионална квалификация

Професия: „Администратор в хотелиерството“, код 811020

Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“, код 8110201, трета степен на професионална квалификация 

Професия: „Камериер“, код 811030

Специалност „Хотелиерство“, код 8110301, първа степен на професионална квалификация

Професия: „Портиер – пиколо“, код 811040

Специалност „Хотелиерство“, код 8110401, първа степен на професионална квалификация

Професия: „Аниматор в туризма“, код 812040

Специалност „Туристическа анимация“, код 8120401, трета степен на професионална квалификация

Професия: „Помощник-треньор“, код 813100

Специалност „Спорт“, код 8131001, трета степен на професионална квалификация

Професия: „Охранител“, код 861010

Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“, код 8610101, трета степен на професионална квалификация

Специалност „Лична охрана“, код 8610102, трета степен на професионална квалификация

Специалност „Физическа охрана на обекти“, код 8610103, трета степен на професионална квалификация

Професия: „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“, код 861020

Специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи“, код 8610201, трета степен на

професионална квалификация

От 12.06.2012 г. ЦПО има лиценз за професионално обучение № 201112904 и по още 4 професии, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България.

Професия: „Електромонтьор“, код 522020

Специалност „Електрически инсталации“, код 5220210, втора степен на професионална квалификация

Професия: „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, код 522040

Специалност „Газова техника“, код 5220406, втора степен на професионална квалификация

Професия: „Монтажник на водоснабдителни и

канализационни мрежи“, код 582050

Специалност „Вътрешни ВиК мрежи“, код 5820501, втора степен на професионална квалификация

Професия: „Помощник в строителството“, код 582080

Специалност „Основни и довършителни работи“, код 5820801, първа степен на професионална квалификация

 

 

Според последните изменения на Закона за частната охранителна дейност провеждането на първоначалното обучение на охранители следва да се води само от лицензирани центрове. Учебната програма включва 40 часа задължително обучение на кандидатите за охранителни работници, по следните модули:

 • правна подготовка;
 • права и задължения на охранителя;
 • отношения с гражданите;
 • лична защита;
 • долекарска помощ.

Учебният процес се осъществява от щатни във фирмата преподаватели с богат охранителен и оперативен опит, като служители в системата на МВР.

Курсът завършва с комплексен заключителен изпит по теория и практика, които се оценяват поотделно.

Динамиката на тази дейност, високите критерии при кадровия подбор и мотивиращото заплащане са предпоставка фирма СОТ ЕООД да разполага с качествен охранителен състав от млади хора с много добра професионална подготовка.

Охранителните работници, заети в този сегмент на фирмата, са на възраст от 23 до 37 години. Над 30% от тях са с висше образование и част от тях владеят чужди езици.

Освен началната подготовка, охранителните работници преминават специална подготовка и ежегодно подлежат на задължителна атестация с полагане на изпит. Всяка седмица се провеждат тренировки по бойно-приложни спортове и учебни стрелби.

Специално внимание се отделя на поведението на охранителите по време на работа, комуникационните им умения и отношението към клиентите. Те получават необходимата теоретична подготовка и практически умения за реагиране в екстремни ситуации, за защита на клиентите от всякакъв вид посегателства и криминални прояви, и осигуряване на нормален работен процес в охраняваните обекти.

Охранителите на „СОТ“ ЕООД със своята бдителност и прецизност при изпълнение на задълженията, са доказани професионалисти, внушаващи респект, уважение и доверие.

Съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, фирмата организира, планира и взема мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, противопожарна охрана,  хигиена на труда, медицинско обслужване и контрол по спазване на нормите и изискванията на законодателството и нормативната уредба.

Редовно се провеждат първоначален, ежедневен и тримесечен инструктаж за безопасни условия на труд и пожарна безопасност. С писмена заповед от работодателя, след консултации със Службата по трудова медицина, се извършва застраховане на служителите за риска ”Трудова злополука”.

 

 

ЦПО към СОТ – ЕООД се състои от ръководител на центъра и преподаватели – щатни и хонорувани. Дейността му е уредена с утвърден със заповед на управителя на СОТ ЕООД „Правилник за дейността на Център за професионално обучение към „СОТ – сигнално – охранителна техника” ЕООД“.

Основната цел на функционирането на центъра е подготовката на висококвалифицирани служители за нуждите на правоохранителния сектор изобщо и на фирмата в частност.

Съпътстващите цели са:

– първоначална подготовка на охранители;

– повишаване на квалификацията на служителите;

– формиране на конкурентноспособни специалисти в охранителния бранш;

– подготовка на специалисти по лицензираните за обучение професии;

– изготвяне на дидактически материали и учебни пособия;

– популяризиране на охранителната професия.

Непосредствена задача пред центъра е разширяването на дейността по обучението по лицензираните професии.

Центърът ползва заделената за нуждите му материална база, състояща се от аула и учебни кабинети, а технологичните ресурци с които разполага непрекъснато се разрастват. От месец февруари 2012 г. функционира модерна учебна зала, оборудвана с високотехнологичен широкоформатен плазмен монитор, който подпомага съвременния учебен процес. Аулата разполага със 70 седящи места и предоставя отлични условия за провеждане на семинари, тренинги и обучения в различни направления.

За контакти:

Михаил Михайлов, тел. 02/9116 522
email: mmihaylov@sot.bg

Ако имате въпроси може да използвате тази форма.

  Вашето име

  Вашия Email

  Относно

  Вашето съобщение