Общи условия към договори за охрана на имущество по чл.5, алинея 1, т.3, валидни за Възложители на договорите, сключени от 3S SOT ЕАД/ ВИП Секюрити ЕООД/ВИП СОД ЕООД, с приемащо дружество СОТ ЕООД

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

за изпълнение на услуги по охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули

I. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С настоящите Общи Условия се урежда извършването на услуги по охрана на имущество с електронни системи за сигурност (ЕСС) и мобилни патрули от „СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК: 831144160, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ № 32А, сграда Ариес, притежаващо Национален лиценз за извършване на частна охранителна дейност 615/13.06.2005 г., представлявано от Павел Виденов – управител и се определят взаимоотношенията на СОТ ЕООД, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, с неговите клиенти – потребители на услугите, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ/И.
2. Услугите по охрана с електронни системи за сигурност и мобилни патрули представляват сигнално-охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност и включват наблюдение, вкл. видео-верификация, регистрация, обработка и съхранение на сигнали, получени в Мониторинг центъра на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от системи за сигурност и/или паник-бутон, инсталирани в обект/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, реакция и проверка на обекта с мобилни патрули в случаите на реален алармен сигнал, в рамките на договорения период и договореното време.
3.Видео-верификация е визуална проверка на алармени сигнали, посредством подходящо инсталирани камери, с които се проверява истинността на аларменото задействие. Проверката може да е посредством снимка или видео-включване на камера/и.

II. АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ
4. Условия за поемане на обект под охрана:
4.1. Преди активиране на услугите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява достъп и възможност за първоначален оглед на обекта, както и условия за инсталиране на комуникационно средство (КС) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. КС се предоставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под наем, срещу депозит или се закупува от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на радио-трансмитер.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява възможност за поемане на всеки обект под охрана с ЕСС до 24 часа от сключване на индивидуален договор/анекс и заплащане на договорената цена.
4.3. В случаите, когато в обекта има изградена електронна система за сигурност (ЕСС), преди поемането му под охрана, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка на техническата изправност и приема системата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни. При установени неизправности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава писмени предписания и поема обекта под охрана след тяхното отстраняване.
4.4. Дадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължителни писмени предписания по т.4.3. относно подобряване на технически /ЕСС/ или пасивни средства в обекта /метални врати, секретни брави, решетки, ролетни щори/, както и изисквания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно организационни мерки за повишаване степента на защитеност на обекта, се реализират от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за негова сметка. Неизпълнението на тези предписания, в случай че обектът е поет под охрана, освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за вреди и обезщетение за тях.
5. Собственост на електронните системи за сигурност:
5.1. В случаите, когато ЕСС и/или КС се предоставят за ползване под наем от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, те се описват в приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора и остават собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да ги продава, прехвърля, преотстъпва на трети лица и да променя местонахождението им, освен ако има за това изрично писмено съгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2. Собствеността на техническите средства, предоставени по реда на 5.1. с изключение на радио-трансмитер, може да се прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че страните се договорят за това по време или при прекратяване действието на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тяхната цена по актуалната ценова листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.3. В случаите, когато техническите средства се закупуват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той придобива собственост върху тях след пълното изплащане на цената им. При закупуването на КС – GPRS модул, сим-карта в него остава собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. Гаранционно и извънгаранционно обслужване на електронните системи за сигурност:
6.1. Гаранционният срок на изградените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нови системи за сигурност е равен на гаранционния срок, предоставян от производителя и не може да бъде по-кратък от 12 месеца от датата на предаването им с приемо-предавателен протокол.
6.2. Технически ремонти, поддръжка, подмяна и профилактика на ЕСС и КС, настъпили в извънгаранционен срок или такива, настъпили в гаранционния срок, но непокрити от гаранцията, както и на всички електронни системи за сигурност, които не са доставени и инсталирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се отстраняват от последния срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – еднократни плащания.
6.3 Следгаранционната подмяна на акумулаторни батерии се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т.5.2.

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
7.1. Да предостави 2 броя ключове/чипове/карти/кодове за достъп от входна врата на сграда или двор, където се намира обекта, с цел осигуряване на безпрепятствен достъп на патрулите до него. Възложителят предава ключовете на охранителите при поемането на обекта под охрана. Други начини за предаване са: а) в офис на фирмата, б) по куриер до офис на фирмата, в) чрез заявка за изпращане на патрул до адрес, което се таксува съгласно действащата ценова листа.
7.2. Да е запознат и опазва в тайна уникалния номер на обект, който получава от представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поемането на обекта под охрана. Същият служи за идентификация при обаждане до националните телефони на компанията.
7.3. Преди всяко включване на обекта под охрана, да опразни охраняваните помещения от лица и животни; да затвори всички врати и прозорци; да изключи климатичните инсталации и вентилаторите, вкл. съоръженията, съдържащи вентилатори, както и всякакви други съоръжения, които могат да окажат въздействие върху охранителната система.
7.4. Да борави с техническите средства по указан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от производителя в потребителската инструкция начин, без това да генерира ненужно алармени сигнали. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира с подписа си в Приемо-предавателния протокол, че е запознат с тези инструкции.
7.5. Без знанието и писменото съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да не променя конфигурацията и местоположението на техническите средства в обекта.
7.6. Да полага необходимите грижи за опазване на целостта, годността и постоянната изправност на техническите средства, както и да осигури непрекъснато електрозахранване в охранявания обект, необходимо за нормалната работа на ЕСС.
7.7. Да извършва периодично, чрез компетентни лица, функционална проверка на ЕСС в обекта или да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-малко веднъж годишно за извършване на такава. При съмнение или констатиране на неизправности да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и организира отстраняването на същите или да ги възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три дни от установяването им.
7.8. Да ползва единствено предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от оторизирани от него сервизи/инсталатори услуги по отстраняване на технически неизправности, сервиз, подмяна и промени в конфигурацията или местоположението на ЕСС/КС. Оторизиран сервиз и/или инсталатор по смисъла на тези Общи условия е лице, извършващо по занятие инсталация и сервиз на ЕСС, в договорни отношения с или одобрено от СОТ ЕООД.
7.9. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или трето лице, имащо достъп до електронните системи за сигурност, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ги повреди или унищожи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на увредените или унищожени елементи, както и цената на монтажните и ремонтни дейности, необходими за възстановяване на системата за сигурност в охранявания обект.
7.10. Да опазва в тайна условията и начина на техническа охрана.
7.11. Да определи и съобщи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената, адресите и телефонните номера на най-малко двама свои представители, освен него, които в случай на отсъствие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да бъдат на разположение по всяко време на денонощието за осигуряване на достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до охранявания обект, респективно за незабавно явяване на обекта. Лицата се посочват в договора.
7.12. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при всяка възникнала промяна, свързана с: информацията за лицата по предходния член; режима на охрана; ремонт в охраняваните помещения; конфигурацията на ЕСС и вътрешното обзавеждане на охраняваните помещения, ако засяга функционалността на охранителната система; установена неизправност в ЕСС; промяна в собствеността или използването на обекта.
7.13. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на националния телефон: 02/91 161 при неволно активиране на системата за сигурност. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да се легитимира, предоставяйки уникалния номер на обект/парола; телефонен номер, въведен в базата данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; общи данни за обекта.
7.14. При планиране на дълго отсъствие от обекта, предварително да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на тел. 02/91 161, за да извърши тестове на системата и потвърди актуалността на контактите за връзка.
8. В случаи на настъпили имуществени щети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
8.1. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 12 /дванадесет/ часа от узнаването за възникване на всяка имуществена щета, която може да породи претенция за обезщетение по силата на договора и тези Общи условия.
8.2. Да осигурява своевременно достъп на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и придружаващи го лица за извършване на оглед и изготвяне на констативен протокол за възникнали вреди. Огледите се извършват в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител. Констативният протокол се изготвя и подписва най-късно в еднодневен срок след деня на събитието, като в същия се отразяват всички съществени обстоятелства, вида и покупната стойност на откраднатата вещ, съгласно счетоводни документи. Отказът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подпише този протокол освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за вреди.
8.3. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предприемане на действия за ограничаване размера на вредите.
8.4. Да предостави в срок от 5 /пет/ работни дни:
а) претенция за обезщетение при условията на настоящите Общи условия; б) документи, удостоверяващи собствеността на липсващото и/или увреденото имущество; в) официален документ от полицията, удостоверяващ заявеното събитие и образуваното производство; г) всички други документи, поискани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по конкретния случай; д) пълна информация за всички обстоятелства, имащи значение за настъпване на вредите.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената в индивидуалния договор/анекс цена на услугите при условията и сроковете, посочени в него, както и на всички други технически средства, материали и услуги, възникнали по време на действието на Договора и описани в Приемо-предавателни протоколи, подписани от двете страни.
10. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за прекратяване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за демонтаж на собствените му технически средства. При неосигурен достъп за демонтаж на техническите средства, собственост на Изпълнителя, същите се заплащат от Възложителя по актуална ценова листа. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е внесъл депозит за КС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява депозита, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ върне КС във вид, годен за употреба и при условие, че е заплатил всички дължими суми по договора. Върху внесения депозит не се начислява лихва. В случай на генериран трафик от сим картата в КС след прекратяването на договора, същият е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
11.1. Да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране, след явяване на място, на нарушения и престъпни посегателства върху охранявания обект;
11.2. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и причинени преки имуществени вреди, да получи обезщетение по реда и начина, договорени между страните в тези Общи условия и в Договора за охрана;
11.3. Да бъде запознат и инструктиран от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за работа и експлоатация на изградените технически съоръжения в обекта;
11.4. Да предявява писмени претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнение на клаузите по договора за охрана в срок до 5 (пет) дни от настъпване на събитието.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
12.1. Да предоставя техническа готовност за охрана и охранява с помощта на ЕСС и КС обект/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез: наблюдение, регистрация, обработка и съхранение до 3 месеца на сигнали, получени в Мониторинг центъра на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ЕСС и/или паник бутони на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инсталирани в обекта.
12.2. При получаване на алармен сигнал от охранявания обект да се явява и проверява обекта чрез свой специализиран екип в рамките на времето, посочено в индивидуалния договор/анекс. В случаите на възлагане на услугата видео-верификация, при получен алармен сигнал, да проверява видео-изображение в реално време от инсталираните камери и изпраща специализиран екип на обекта при наличие на реална заплаха/нарушаване целостта на обекта.
12.3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови представители в случаи на:
а) установена нарушена цялост на обекта и/или неправомерно проникнали в него лица; б) регистрирани множество алармени сигнали без установена причина; в) установена неизправност на техническите средства; г) възникване на обстоятелства, свързани с други услуги, договорени между страните.
12.4. Да сигнализира незабавно на тел.112 при установяване на неправомерно проникване в охранявания обект.
12.5. При констатирано проникване и/или нарушена цялост на обекта, екипът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигурява физическа охрана на обекта до пристигане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, но не повече от два часа. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осигури физическа охрана на обекта срещу часова тарифа по действащата ценова листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12.6. При обективна невъзможност да бъде издирен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, респективно ако той не изпълнява задълженията си по т. 7.11 и 7.12 от Общите условия, а така също в случай на неявяване на отговорник за обекта в срок до два часа от момента на уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продължава предоставянето на физическа охрана срещу часова тарифа по действащата ценова листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12.7. При ситуации, насочващи към извод, че е налице извършена кражба или увреждане на имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имат незабавна готовност да окажат съдействие на полицейските органи за запазване на местопроизшествието, извършване на оглед, намиране на свидетели и други правомерни действия за защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.8. Да уведомява тел. 112 при установяване на пожар или видими признаци за възникване на пожар.
12.9. Да осигурява техническа поддръжка на електронните системи за сигурност в охранявания обект по реда и начина, описани в т. 6 от тези Общи условия, като се явява в срок до 72 часа за отстраняване на установените повреди.
12.10. Да опазва в тайна фактите, свързани с конфигурацията на обекта, техническите средства, съхраняваните материални ценности и сведенията, които са му известни относно имущественото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
13.1. На безпрепятствен достъп до предоставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническите средства (ЕСС и КС).
13.2. Да преустанови охраната на обекта без предизвестие в следните случаи:
а/ при забава в плащането повече от 14 /четиринадесет/ календарни дни; б/ при получени повече от две нерегламентирани повиквания или алармени сигнали за едно денонощие, вследствие на неизпълнени задължения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор; в/ при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълни дадените му предписания за повишаване на сигурността на обекта; г/ при неизправност на техническите средства в обекта и отказ на Възложителя да възстанови техническите средства в рамките на три дни, респективно невъзможност за получаване на коректни сигнали в МЦ на Изпълнителя.
За периода с преустановена охрана, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение за евентуално възникнали в обекта щети. Охраната на обекта се възстановява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 12 часа от момента на заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички дължими суми по договора и уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършеното плащане. Обектът се поема отново под охрана и при преустановяване на случаите, описани в т.13.2 б) и в).
13.3. Да спре реакцията и върне към изходна точка изпратен на алармен сигнал патрул в случай, че е набран коректен код за достъп в рамките до една минута след задействието на алармения сигнал;
13.4. Да предяви към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ претенция за обезщетение в размер на стойността на повредени и/или унищожени технически средства, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на ремонтните дейности, необходими за възстановяване на същите.
13.5. Да демонтира и получи обратно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предоставените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически средства съгласно индивидуалния договор и приемо-предавателни протоколи към него, незабавно при прекратяване на договора, както и в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора и Общите условия, за което страните съставят и подписват Протокол.
13.6. По време на действие на договора да дава задължителни писмени предписания относно подобряване на технически /ЕСС/ и пасивни средства в обекта /метални врати, секретни брави, решетки, ролетни щори/, както и да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предприемане на организационни мерки за повишаване степента на защитеност на обекта. Неизпълнението на тези предписания освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за вреди и обезщетение за тях. Изпълнението на предписанията и мерките е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е имуществено отговорен и дължи обезщетение за причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имуществени щети само в изрично посочените в настоящите Общи условия случаи и лимити.
14.2. Всички претенции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договорените услуги в индивидуалния договор/анекс към него, в това число претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за имуществени щети по време на действие на договора, не могат да надвишават определения лимит в договора/анекс, респ. лимита по т.15.2 от настоящите Общи условия за съответния обект за всяка година от действието на договора.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е имуществено отговорен и дължи парично обезщетение до размера на стойността на открадна или увредена вещ към деня на кражбата или увреждането на същата (при отчитане на овехтяването й), което обезщетение не може да превишава определения в индивидуалния договор/анекс лимит за съответния обект за всяка една година от действието на договора.
15.1. Лимитът на отговорност се определя при сключването на индивидуалния договор и може да бъде:
– до 2 000 (две хиляди) лева за жилищни обекти;
– до 3 000 (три хиляди) лева за стопански и нежилищни обекти.
15.2. В случай, че в индивидуалния договор/анекс не е посочен лимит на отговорност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност до размера на платената такса за охрана за съответната календарна година.
16. През периода на действие на договора определеният лимит в индивидуалния договор/анекс, може да бъде променен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията на действащата ценова листа и след извършен оглед и опис на охраняваното имущество от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съвместно с обслужващата го застрахователна компания.
16.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – физическо лице, има право на обезщетение по т.15, след представяне на документи, удостоверяващи собствеността му върху откраднатите или увредени вещи и тяхната стойност и/или декларация-опис, попълнена при сключване на договора, с броя, вида, марката, модела, годината на производство и приблизителната стойност на движимите вещи, намиращи се в охранявания обект, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма документи за собственост.
16.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – юридическо лице, има право на обезщетение по т.15 само след представяне на официални счетоводни документи, удостоверяващи собствеността му върху откраднатите или увредени вещи и тяхната действителна стойност.
17. Имуществената отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпада и същият не дължи парично обезщетение в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор със застраховател за същия предмет или същите движими вещи, отчетено към датата на събитието.
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за имуществени щети при установена по законния ред от органите на МВР кражба чрез взлом на движими вещи от охранявания обект, извършена чрез неправомерно проникване на лица във вътрешността на охранявания обект, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил алармен сигнал от обекта и е подписан окончателен констативен протокол между страните.
18.1. Констативният протокол се изготвя и подписва от страните най-късно в еднодневен срок след установяване на кражбата, като в същия срок страните отразяват всички обстоятелства по кражбата, вида и стойността на откраднатата вещ, неизпълнението на задължението по т. 12.2., ако има такова. Този протокол е окончателен и изменения и допълнения по него не се допускат.
18.2. Оглед, а при необходимост и повторен оглед, за установяване на конкретния размер на имуществените щети се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети, придружаващи го лица, в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов представител. Размерът на имуществените щети се установява по определения законов ред и проведено досъдебно производство, въз основа на официални и счетоводни документи, чрез извършване на ревизия и инвентаризация, за което страните подписват протокол.
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплаща обезщетение, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълнява изцяло и стриктно всяко едно от задълженията, поети в раздел ІII на настоящите Общи условия.
19.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи имуществена отговорност и не дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за:
а/ имуществени щети, настъпили вследствие на кражба, която не е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради и/или съоръжения, здраво направени за защита на имот или лица;
б/ косвени (непреки) щети (загуби) от всякакъв вид и естество;
в/ имуществени щети, ако събитието е настъпило по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неспазване на задължителните предписания и изисквания, дадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащи се в приемо-предавателния протокол за приемане на обекта под охрана или в предписанията по т.13.5., както и ако не е заплатена договорената цена и/или е налице виновно действие или съпричиняване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или свързано с него лице;
г/ имуществени щети, настъпили в периода от получаване на алармения сигнал до пристигане на специализиран екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че е спазен срокът за реакция, предвиден в индивидуалния договор;
д/ имуществени щети от кражба, извършена без телесно проникване на лице(a) във вътрешността на охранявания обект, както и за унищожаване или повреждане на вещи при или по повод на приготовление или опит за такава кражба, в частност имуществени щети, настъпили в резултат на кражба от витрина;
е/ имуществени щети, настъпили извън времето за охрана, посочено в договора;
ж/ имуществени щети, настъпили в помещения от обекта, които не са оборудвани с ЕСС, респективно неохранявани помещения или помещения, извън обхвата на камерата при възложена услуга по верификация;
з/ имуществени щети, настъпили в рамките на времето за охрана, ако охранителната система в обекта не е била включена, вследствие на което в мониторинг центъра на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е получен алармен сигнал от обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
и/ имуществени щети, настъпили вследствие на неспазено задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигуряване на постоянна техническа изправност на собствените му технически средства от системата за охрана и/или поради неосигуряване на постоянно електрическо захранване в обекта.
й/ имуществени щети, възникнали при или по повод на проникване в охранявания обект, приготовление или опит за проникване, изразяващи се в разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради и/или механизми, уреди и всякакъв вид съоръжения, направени за защита на обекта и/или за затрудняване на проникване във вътрешността на същия.
к/ имуществени щети, възникнали вследствие на кражба на бижута, сувенири, репродукции, произведения на изобразително изкуство, скулптури, чертежи, нотариални актове, пари, ценни книжа, ценни метали, скъпоценни камъни, марки, документи, ръкописи, бизнес-книги, образци, модели, планове, проекти или компютърни записи;
л/ имуществени щети, причинени по хулигански подбуди;
м/ имуществени щети, настъпили вследствие на събитие, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е алармиран чрез паник-бутон;
н/ неимуществени щети; о/ форсмажор; п/ природни бедствия и аварии.

VI. УСЛОВИЯ И НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
20. Плащането на определените в индивидуалния договор цени се дължи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по един от следните начини: а) в офисите на дружеството; б) с платежно нареждане по IBAN BG92UNCR70001524370292 за плащане на такси за охрана, суми относно ЕСС, неустойки и др. и депозитна сметка за плащане на депозити относно КС: по IBAN BG59UNCR70001524471960.
в) в касите на Easy Pay, през системата на Уникредит Булбанк АД, в това число и през АТМ устройство и по други начини, изрично посочени на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
20.1 При извършване на плащане по начините, определени в т.20. б) и в), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва своите ЕИК или ЕГН и уникалния за всеки клиент Easy Pay код, даден във фактурата.
21.1 Плащането на сумите, определени като еднократни в индивидуалния договор/анекс, приложенията и Общите условия, както и първата вноска от периодичните плащания, се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) дни след датата на съставяне на приемо-предавателен протокол за инсталиране на ЕСС и/или КС.
21.2. На първо число всеки календарен месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура/електронна фактура за периодични абонаментни такси, която изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на е-mail адрес или за негова сметка, на адреса му за кореспонденция, посочени в договора. В случай, че първата месечна вноска не е дължима за цял календарен месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактурира услугите пропорционално на дните, в които е предоставял услугите.
21.3. Неполучаването на фактура не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението му за плащане по реда, посочен по-горе.
22. Посочените в лева цени в договора и/или други, свързани документи, са определени в съответствие с официалния курс на еврото към датата на сключването на договора. При промяна в посочения курс, важат цените в евро.

VII. САНКЦИИ
23. В случай на нерегламентирано повикване или алармиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер, определен в действащата ценова листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
23.1. За всяко нерегламентирано повикване се съставя протокол.
23.2. Нерегламентирано повикване означава :
а) използване на погрешен код; б) безпричинно натискане на бутон за нападение (паник-бутон); в) алармиране чрез паник-бутон, когато в индивидуалния договор не е определена услугата; г) безпричинно алармиране чрез въздействие върху елементи от охранителната система в обекта; д) неправилно манипулиране с алармената система, инсталирана в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; е) алармен сигнал, постъпил вследствие на: – оставени отворени врати, прозорци, гаражни врати и/или лица или животни в охранявания обект; – технически неизправности в охранителните системи с изтекъл гаранционен срок, ако не е сключен договор за сервизно обслужване с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или не е изпълнено задължението по т. 7.7 от Общите условия; – функционални проверки за изправността на ЕСС, ако Мониторинг центъра на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е бил уведомен предварително или най-късно до 1 (една) минута от предизвикването на алармения сигнал.
24. В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащането на която и да е месечна вноска или еднократно плащане, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден.
25. При прекратяване действието на договора/охраната на обект по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди изтичане на индивидуално определения в договора срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на сумата от договорената цена за периода от датата на прекратяване на договора до изтичане на първоначалния срок, за който същият е сключен и е длъжен незабавно да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ собствените му КС и ЕСС или да заплати тяхната цена. Неустойката по предходното изречение е дължима при отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искане за прекратяване на договора/охраната преди изтичането на първоначално определения срок на договора, отнесен към всеки обект в този договор.
26. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спази поетото задължение по т.10 да върне техническите средства, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в пълна изправност, цялост и годност, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тяхната цена, посочена в договора/приемо-предавателния протокол и неустойка в размер на едномесечна вноска.
27. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задължението си по т. 12.9. от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2,50 Евро за всеки ден от неспазения срок.

VIII.ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
28.1. След изтичане на индивидуално определения в договора срок, действието му се продължава автоматично за неопределен срок, ако никоя от страните не заяви пред другата страна желанието си за прекратяването или изменението му с едномесечно предизвестие преди изтичане на неговия срок.
28.2. След изтичането на индивидуално определения в договора срок, месечният абонамент се актуализира спрямо актуалната тарифа за избрания пакет към момента на изтичане на срока. Възложителят има право да предоговори тези условия 30 дни преди или по всяко време след изтичането на този договор.
29. Договорените в индивидуалния договор ценови условия се актуализират автоматично на годишна база с процента на инфлация за страната (ИПЦ за предходните 12 месеца), обявен от НСИ.
30.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги. Изменения и допълнения на индивидуални договори, извън т.28.1., 28.2 и т.29, се правят по взаимно съгласие на страните.
30.2. При промяна на дължими данъци или такси, наложени със закон или друг нормативен акт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в сключените действащи договори.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
31. Договорът може да се прекрати предсрочно:
31.1. По взаимно съгласие на страните с едномесечно предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща собствените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническите средства (ЕСС и СК) в пълна изправност, цялост и годност или заплаща тяхната стойност.
31.2. При невъзможност за изпълнение на услугите, поради започване на законни процесуални действия от страна на компетентни органи по отношение на охранявания обект или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или посочените от него отговорници за обекта не са намерени на предоставените телефони и не се явяват лично на обекта.
31.3. Едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай:
а) на неизплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на което и да е дължимо плащане, след изтичане на не по-малко от 14 дни от срока за плащане, определен в индивидуалния договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие във всеки един момент след изтичането на посочения 14-дневен срок;
б) на неизплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на допълнителните услуги по т.9. от тези Общи условия, след изтичане на 14 дни от срока, определен в договора и/или протокола за предоставена допълнителна услуга;
в) на предоставени или декларирани неверни данни от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
г) че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва КС и ЕСС не по предназначение или по начин, с който затруднява охраната на обекта;
д) че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълнява задължението си по т.7.6 и 7.7 от този договор.
е) че обектът се използва за дейности, нарушаващи закона.
32. В случай на прекратяване на договора по реда на т. 31.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по начин, който счете за подходящ, включително чрез телефон, SMS, e-mail или телефакс.
33. След изтичане на индивидуално определения в договора срок, действието на договора/охраната на обект може да се прекратява с едномесечно предизвестие от всяка една от страните, освен ако страните не договорят друго с индивидуално споразумение.

X. ЛИЧНИ ДАННИ
34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7) от Регламент (ЕС) 2018/679, се задължава стриктно да спазва изискванията на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни при обработването на такива данни по повод отношенията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка със сключването и изпълнението на договора за охрана с ЕСС.
34.1. За сключването на индивидуалния договор за охрана, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – физическо лице, е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните лични данни: три имена, ЕГН, адрес на охранявания обект и неговото предназначение, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, собственик/ползвател на валидно правно основание на охранявания обект.
35. При обработването на лични данни СОТ ЕООД предоставя на своите клиенти информация относно целите и правното основание за обработването, законните интереси, преследвани от администратора, категориите получатели на лични данни, възможностите за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679, както и друга информация, необходима за целите и изпълнение на индивидуалния договор.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
36. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на СОТ ЕООД, както и във връзка с промени в нормативната уредба. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко изменение в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.
36.1. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.
36.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правото си по т.36.1. като изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението.
36.3 Измененията в Общите условия обвързват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора, когато той е уведомен за тях при условията на т.36 и не е упражнил правото си по 36.1 и 36.2.
37. Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него, ще бъдат решавани от страните чрез преговори и по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред пред компетентния съд в град София.