От 26 март 2019 г. „СОТ“ ЕООД е сертифицирано за съответствие със стандарта ISO 18788:2015 „Системи за управление на частни услуги за сигурност“ (СУЧДС).

Новият стандарт е еквивалентен на ISO 9001:2015 – СУК, но е специфичен за охранителния бранш и съдържа допълнителни изисквания, някои от които са:

  • анализ на по-широк спектър от рискове при осъществяването на охранителните дейности (политически, военни, социални, културно-етнически, нарушаване на основни човешки права и др.);
  • доказване на способност за действие в извънредни ситуации, при които не е възможно прилагането на закона (въоръжени конфликти, разрушителни природни бедствия и катастрофи и др.);
  • осигуряване на знания, умения и начини на работа, които гарантират, че няма да бъдат нарушени човешките права на засегнатите лица (пропорционалност при използването на физическа сила, помощни средства и оръжие, недопускане на изтезания, отвличания, вземане на заложници, търговия с хора, робство и др.).
  • осигуряване на процедури за подаване на жалби от пострадали лица и предприемане на коригиращи действия (прозрачност и обективност при разследване на случаите, издирване и предаване на извършителите и разпоредителите на неправомерните действия, защита на свидетелите по случаите и др.).

Pin It on Pinterest

Share This