HIKVISION (Китай) е сред най-големите производите­ли в света на продукти за сигурност (по данни на IMS Research ). Системите за кон­трол на достъпа, предлагани от HIKVISION, се отличават с богата функционалност и атрактивна цена, позволява­щи да се открие оптималното решение за всеки обект и бю­джет. Съществено предим­ство и допълнителна стой­ност за клиента представлява пълната софтуерна интегра­ция на тези системи с добре познатите на пазара проду­кти за видеонаблюдение и видеодомофонни системи на HIKVISION. Възможността за централизирано управление, мониторинг и настройка на тези системи от безплатния софтуер iVMS-4200 и проект­ната платформа Hik-Central дава на потребителите пълна свобода както при конфигу­рирането на системите, така и при създаването на индиви­дуални сценарии за аларми­ране, реакция, връзки и взаи­модействие между отделните системи за сигурност.

Системите за контрол на достъп HIKVISION включват пълна гама контролери за управление на достъпа на една, две и четири врати с поддръжка до 200 000 по­требителя, 600 000 събития. Контролерите могат да упра­вляват RS485 и Weigand четци, а лесната им интеграция с домофоните и системите за видеонаблюдение на марка­та правят iVMS-4200 основна платформа за интегрирано управление и охрана. Гамата от професионални четци за контрол на достъп – с кла­виатура или без, се допълва от биометрични четци на пръстови отпечатъци/разпоз­наване на лица, разнообраз­ни самостоятелни терминали, както и контролери за упра­вление на асансьори.

Цялостните решения – от камерите до контролерите за достъп, от алармените релета до IP архитектурата, от бравите за врати до DVR рекордерите, са изработени от най-големия екип за раз­война дейност в областта на сигурността в света. По този начин HIKVISION подобрява технологията на всяка част от интегрираните системи за сигурност.

Потокът от посетители, гос­ти, служители и работещи е необходимо да бъде контро­лиран при вход и изход, за да се гарантира сигурността на организацията – това е и основната цел на систе­мите за контрол на достъп HIKVISION.

Независимо дали те влизат или излизат със система­та за контрол на достъп на HIKVISION, вие установявате пълен контрол. Системите предоставят функции като проверка срещу фалшифи­кация на правата за достъп, биометрични и MIFARE без­контактни четци на карти и няколко режима за достъп за сигурно потвърждаване на самоличността.

Системите предлагат мно­гообразие от комуникацион­ни интерфейси и протоколи като TCP/IP и Wi-Fi за са­мостоятелните терминали, а данните на потребителите остават винаги в безопасност благодарение на RSA и AES криптиране.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП HIKVISION

TCP/IP Системна струк­тура

Устройствата за контрол на достъпа на HIKVISION се централизират в софтуерната платформа чрез Ethernet ин­терфейс. Това дава гъвкави възможности те да се инте­грират лесно и с различни други системи. Клиентските профили са защитени чрез RSA и AES криптиране.

Разширени функции

Уникалната система за контрол на достъп HIKVISION поддържа редица усъвършен­ствани функции, като:

 • Посетителски и VIP карти
 • Черен списък с карти
 • Карти за високорискови ситуации, които да бъдат въ­ведени под натиска на напа­дател
 • Удостоверяване с парола и карта
 • Interlock функционалност
 • Глобален антипасбек в цялата система за контрол на достъп HIKVISION
 • Възможност за множество оторизации за една врата
 • Онлайн обновяване на системата
 • Отдалечено управление

Множество режими за достъп

Системите за контрол на достъп HIKVISION поддържат различни режими за достъп, за да отговарят на всяко инди­видуално изискване и нужда. Налични са следните режими за достъп:

 • ID карта
 • Парола + ID карта
 • ID карта + пръстов отпе­чатък
 • Пръстови отпечатъци
 • Пръстови отпечатъци + код-парола
 • Пръстови отпечатъци + код-парола + ID карта
 • Лице

Допълнителни алармени функции

Системите за контрол на достъп HIKVISION могат да генерират алармено съоб­щение при някои от следните събития:

 • Опит за манипулиране на четеца за карти
 • Отключена врата
 • Постоянно отключена врата
 • Опит за необичайно отва­ряне на вратата (взлом)
 • Показани карти или въве­дени кодове под натиск
 • Употреба на карта, която е поставена в черния списък (Blacklisted)
 • Множество опити за дос­тъп с непозната или неотори­зирана карта
 • Поддръжка на алармени сигнали за вход/изход в алар­мената зона

Интеграция с други сис­теми

Видеодомофонни сис­теми: Чрез свързването на хардуера към софтуера ка­мерите на лицевите панели на видеодомофоните могат да започнат да записват при активиране на аларма, както и чрез тях да се извършва на­блюдение в реално време.

Връзка с пожароизвес­тителни системи: Систе­мите за контрол на достъп HIKVISION могат да полу­чават сигнали от пожароиз­вестители и да отварят или отключват подходящи врати според настройките на соф­туера, за да осигурят безо­пасна евакуация на лицата в контролираното помещение в случай на пожар.

Връзка със системи за видеонаблюдение: POS функциите интегрират систе­мите за контрол на достъп и видеонаблюдение HIKVISION за две основни приложения:

 • При оторизиран достъп рекордерите (NVR/DVR) ав­томатично ще показват номе­ра на картата и типа събитие на посочения видеоканал.
 • Записите с проверката на карта за контрол на достъп ще бъдат добавени към ви­деосъбития и могат да бъдат търсени чрез софтуера за управление; всяко събитие може да включва 1 минута видеозапис.

КОНТРОЛЕРИ ЗА ГО­ЛЕМИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Професионалните контро­лери за достъп HIKVISION от сериите DS-K2600 и DS-K2800 са проектирани за средни и големи по размер приложения – офис сгради, училища, правителствени сгради. Интегрирането и управлението им от центра­лизиран софтуер (iVMS-4200 или Hik-Central) осигурява максимална сигурност и функционалност.

Ключови характеристики

 • Възможност за работа с биометрични и безконтактни четци
 • Софтуер за проследява­не в реално време на актив­ността, създаване на отчети за проследяване на времето и посещаемостта
 • Системна интеграция – поддържа TCP/IP връзка с мрежови камери, домофонни и пожароизвестителни сис­теми
 • Защита на данните – в онлайн и офлайн режим данните се запазват в устрой­ството в случай на прекъсва­не на мрежовата свързаност
 • Разширени функции за контрол на достъпа като гло­бален антипасбек и interlock

 

СИСТЕМИ ВСИЧКО В ЕДНО ЗА МАЛКИ ПРИ­ЛОЖЕНИЯ ЗА КОН­ТРОЛ НА ДОСТЪП

Самостоятелните терми­нали за контрол на достъп HIKVISION DS-K1T105 и DS-K1T201 се отличават с акрилни панели и естетичен дизайн. Тези терминали под­държат множество функции за контрол на достъпа и мо­гат да се интегрират с други устройства на HIKVISION (например IP камери) за ши­рок спектър от приложения в офис сгради, фабрики, хоте­ли, болници, училища и др.

Основни функции

 • Поддържат TCP/IP, RS485 и Wi-Fi свързване
 • Софтуер за проследява­не в реално време на актив­ността, създаване на отчети за проследяване на времето и посещаемостта
 • Разширени функции за контрол на достъпа като ан­типасбек, interlock и свързва­не към мрежова камера
 • Вградени камери за откриване и заснемане на лица

 

САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРМИНАЛИ ЗА КОН­ТРОЛ НА ДОСТЪП И РАБОТНО ВРЕМЕ

Четецът за пръстови отпе­чатъци е може би най-под­ходящото решение за про­следяване на присъствието и работното време на служи­телите, както и за огранича­ване на достъпа на външни лица в малък магазин, офис или ресторант.

Новите терминали HIKVISION от сериите DS-K1A802 и DS-K1T804 със сигурност впечатляват. И не само като дизайн и естетически па­раметри, но и с най-новата биометрична технология за пръстови отпечатъци, гаран­тираща максимална сигур­ност.

Ключови характерис­тики

 • Лесни за работа неза­висимо дали потребителят използва карта или пръстов отпечатък като биометричен идентификатор
 • Лесни за инсталация
 • Лесни за управление – чрез Wi-Fi свързаност и мо­билно приложение
 • Лесно проследяване на посещенията, експорт на докладите за контрол на достъп и работно време чрез USB, задаване на смени на работа и графици

 

СИСТЕМИ ЗА КОН­ТРОЛ НА ДОСТЪП В АСАНСЬОРИ

Системите за контрол на достъп в асансьори се състо­ят от главен и подчинен кон­тролер. Системата осигуря­ва уникална оторизация за всеки потребител чрез кар­ти за достъп. Устройствата могат да управляват до 128 етажа, което ги прави подхо­дящи за проекти от всякакъв мащаб. Главният контролер комуникира с централизира­ния софтуер за управление чрез TCP/IP свързаност, а връзката между устройства­та се осъществява чрез RS- 485. Главният контролер има ролята и на център за данни, получавайки от софтуера оторизационната информа­ция за офлайн употреба.

Ключови характерис­тики

 • Контрол на до 128 етажа
 • TCP/IP свързаност със софтуера за управление на системата за контрол на достъп
 • RS485 свързаност между отделните контролери
 • RS485, Wiegand свърза­ност с четците за контрол на достъп в асансьорите
 • Множество функционал­ни групи

Повече техническа ин­формация за интегрира­ните системи за контрол на достъп HIKVISION може да получите в офисите на „Сектрон“ или на

www.sectron.com

Pin It on Pinterest

Share This