PARADOX предста­ви нова версия на мо­билното приложение Insite Gold 2.4 за iOS и Android. Версиите може да се свалят и ин­сталират от Google Play и Apple Store. Промени­те в приложението са:

– Приложението под­държа работа със Ста­тичен мрежов адрес, без да се използва свързаност със Swan сървър. Insite Gold е на­пълно безплатно и няма годишна такса при съз­даване на сайт със Ста­тичен IP адрес. Поддър­жат се основни функции като контроли за акти­виране/деактивиране на системата и PGM. Използването на Swan акаунт ще добави извес­тия в реално време за аларма, статус, контрол на достъп и видеофунк­ционалност.

– Възможност за из­бор на различни мело­дии при нотификации от аларма, статус и неиз­правност за сайтове, из­ползващи Swan.

– Възможност за доба­вяне на контактни данни на инсталатора.

Ако имате въпроси от­носно мобилната апли­кация на PARADOX или други технически питания, свързани със системите за сигурност, не се притеснявайте да се свържете с екипа на „Сектрон“ чрез систе­мата за техническа под­дръжка в интернет на portal.sectron.com

Pin It on Pinterest

Share This