CAP Bulgaria, част от ICAP Group – най-голя­мата група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа, за шеста година отли­чи водещите компании в България с награди­те „TRUE LEADERS“. В сектор „Сигурност“ с тази престижна награда бе отличена СОТ 161.
 Церемонията по на­граждаването се състоя на 4 декември 2018 г. в зала Rainbow Plaza Со­фия.

Аделина Янкова, ръководител „Маркетинг и управление на договори“ в СОТ 161 благодари на организаторите за
престижната награда.

Аделина Янкова с директора на Дирекция „ОИФЮЛ“ Емил Кривошиев.

 Церемонията по награждаването се състоя на 4 декември 2018 г. в зала Rainbow Plaza София. TRUE LEADERS компаниите бяха наградени в при­съствието на повече от 250 представители на висшия мениджмънт на водещи български и международни ком­пании, както и на пред­ставители на търговски камари и браншови ор­ганизации.

Водещи на церемонията бяха Георги Найденов и Илияна Илиева. Наградите бяха връчени от Ста­мен Янев – изпълните­лен директор на Аген­цията по инвестиции, Джордж Маргонис – изпълнителен дирек­тор на „Филип Морис“ за България, Марко Монтеки – президент на Италианската тър­говска камара в Бълга­рия, Стаматис Теодо­ропулос – президент на УС на Гръцкия биз­нес съвет в България, Камелия Попова – из­пълнителен директор на EULER HERMES за България, и Мони­ка Митева – директор маркетинг и продаж­би на DHL EXPRESS BULGARIA.

Инициативата TRUE LEADERS отличава компании, лидери в сектора, в който опери­рат, отговарящи едно­временно на няколко измерими и обективни критерия, според офи­циално публикувани данни, без намесата на субективното мне­ние на жури или на резултати от публично проучване.

От името на СОТ 161 наградата TRUE LEADERS бе получе­на от Аделина Янкова, ръководител „Марке­тинг и управление на договори“. На церемо­нията присъства и ди­ректорът на дирекция „Охрана на имуще­ството на физически и юридически лица“ Емил Кривошиев.

Pin It on Pinterest

Share This