Уважаеми колеги и партньори,
От началото на октомври може да об­новите фърмуера на контролните си панели или детектори за движение с интегрирани IP камери за видеовери­фикация до последни версии. Новите фърмуери ще ви предоставят допъл­нителни функционалности.
EVO192 (V7.01.004)

Новата версия разши­рява възможностите на тази серия контролни панели:

– Отключва процесо­ра на панели EVO192 и дава възможност за флаш памет 256K вместо 128K. Повише­ната памет ще улесни добавянето на нови функции и подобрения в бъдещите версии на фърмуера.

– Добавя поддръжка на интелигентни ети­кети за наименоване – когато модул изиска етикет, той ще получи конкретно зададения за него етикет, а не както досега всички етикети за системата.

– Отстранени са бъ­гове с незначител­но въздействие върху функционалността на контролните панели.

– Обновяването на версията на фърмуера до версия 7.х няма да позволи обратното връ­щане на системния соф­туер до предишни вер­сии (6.90 или по-стари).

MG5000/MG5050 (V4.86.006)

 • Добавена поддръж­ка на новите уиджети в мобилната апликация Insite GOLD

HD78F (V2.03.021)

Версията на фърму­ера се обновява само чрез мобилното при­ложение Insite Gold

 • Добавена поддръж­ка на UDP стрийминг с цел подобряване на функционалността при мрежи с ниска пропус­кателна възможност
 • Добавена поддръж­ка на QR код за улесня­ване на процеса на ин­сталация
 • Добавена нова Smart push функционалност
 • Подобрена стабил­ност и отстраняване на бъгове с незначител­но въздействие върху функционалността.

HD88 ( V1.00.014)

 • Подобрена острота на изображението
 • Подобрено време за стартиране
 • Времето за ROA (за­пис при аларма) и ROT (запис при задействие) запис е разширено до 30 секунди.

ZX82 (V1.10.004)

С ИДЕНТИЧНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ СПРЯМО ZX8

 • Добавя ATZ под­дръжка
 • Добавена поддръж­ка на тампер за зона 1 на контролни панели SP или зона 8 при EVO

НОВА ВЕРСИЯ НА СОФТУЕРА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ PARADOX

Новата версия на соф­туера за програмиране на контролни панели Paradox вече може да бъде изтеглена от уеб­сайта на „Сектрон“. Ето по-важните промени в Baby Ware V5.2.5:

 • Включени са в инста­лационния файл всички необходими библиотеки за работа на софтуера.
 • Обратна съвмести­мост с по-стари версии на панелите. Вече мо­гат да се програмират изходите и на панели с по-стари фърмуери.
 • Вече успешно чете целия Event Log на сис­темите. Предишните версии понякога спира­ха на 512 събития.
 • Много по-бързо че­тене/запис на конфигу­рациите.
 • При опит за про­грамиране на voice numbers на панел SP65 вече не „крашва“ целия софтуер.
 • Включена в софту­ера е последната вер­сия на Infield V5.2.3.


НОВА ХАРДУЕРНА 
ВЕРСИЯ НА КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ MG5000

Paradox пуска нова хардуерна версия за MG5000 (ECO S030). Новата хардуерна ре­визия комбинира хар­дуера на двата кон­тролни панела MG5000 и MG5050 и те вече ще бъдат с обща визия.

Ще бъде възможно да отличите MG5000 по липсата на зонови тер­минали от 3 до 5, както и PGM терминали 3 и 4.

Фърмуерната версия (V4.86.006) се запазва без промяна и за две­те хардуерни версии на MG5000.

PARADOX СПИРА ПОДДРЪЖКАТА НА PARADOX MY HOME УСЛУГАТА ЗА ДИ­НАМИЧЕН DNS

Paradox като водещ доставчик на аларме­ни решения за сигур­ност се фокусира вър­ху предлагането на по-добри, по-стабилни и по-сигурни интернет базирани услуги. Ком­панията обяви, че спира поддръжката на услуга­та Paradox My Home от 1 март 2019 г. След март 2019 г. се спира разви­тието, актуализирането и поддръжката на при­ложението iParadox. За да предостави на всички клиенти реше­ние на този проблем, в края на януари 2019 г. Paradox планира да пус­не безплатна версия на Insight Gold с фиксиран IP адрес (Fixed-IP). Тя ще предостави същата функционалност, как­то iParadox за пускане/ спиране на охраната на обекта и контрол на програмируемите PGM изходи.

Клиентите, използ­ващи iParadox с фикси­ран IP адрес, ще могат да използват приложе­нието, тъй като PMH сървърът не е необ­ходим при директна връзка.

Потребителите, кои­то използват iParadox и нямат фиксиран IP, ще трябва да преминат към Paradox Insight Gold приложението, за да имат достъп до тяхната система, и ще получат 1-годишен безплатен абонамент за Swan об­лачната услуга. Клиен­тите, закупили iParadox след март 2018 г. и пре­минали към Insight Gold, ще получат тригодишно безплатно обслужване. Paradox ще обяви ме­ханизма за безплатните едно- или тригодишни абонаменти по-късно тази година.

Макар че тази промя­на временно може да причини неудобство, е необходимо да бъде приложена, за да се осигури надеждно об­служване и в бъдеще на всички Paradox потре­бители.

Важни дати:

 • 17 септември 2018 г.: спират новите регистра­ции на сайта на PMH.
 • Края на януари 2019 г. (или по-рано): нова версия Insight Gold Fixed-IP.
 • 18 март 2019 г.: ус­лугата PMH е спряна, а Insight Gold / Swan я за­менят.

Новите версии на фър­муера може да изтегли­те от www.sectron.com

Екипът за техническа поддръжка на „Сек­трон“ е на разположе­ние за всички въпроси и съдействие при обно­вяване на системните фърмуери или преми­наване от iParadox към Insite Gold.

Pin It on Pinterest

Share This