ACD-EN е най-но­вото попълнение при адресируемите пожароизвестителни детектори HOCHIKI. Той комбинира в себе си три сензорни елемента – за дим, топлина и опасния за хората СО. Отли­чава се с 24 режима на работа, 10 години живот на СО сензора и възможност за де­текция на COHb.

Кулминация на 100 години иновации в сферата на пожароизвестяването

Този революционен продукт предлага 24 EN одобрени режима на работа, включи­телно и комбинация от различни режими, като детекция на дим, детекция с фиксирана температура, детек­ция при рязко покач­ване на температу­рата (rate of rise heat detection), детекция на СО газ и COHb. Тази богата гама от режими на работа и алгоритъмът table Moving Average Time (SMART) го правят подходящ за употреба в много обекти като надеждно средство за пожароизвестяване.

Интегрирането на СО детекция в мулти­сензорен пожароиз­вестителен детектор подпомага бързото откриване на тле­ещи пожари. В до­пълнение ACD-EN разполага и с високо усъвършенстван ал­горитъм за откриване на COHb.

Намаляване на фалшивите аларми

Мултисензорът ACD-EN не само предлага уникална комбинация от тех­нологии, които под­помагат минимализи­рането на фалшивите аларми, но и разпола­га със софтуерно по­добрение, наречено + RFA. В режими, които той е активиран, де­текторът автоматично започва да регулира своята чувствител­ност въз основа на за­обикалящата го среда от момента, в който е инсталиран. Чрез по­стоянно наблюдение на средата сензорът активно минимали­зира потенциала за фалшиви аларми. Ин­сталаторът разпола­га с възможността да зададе дневен и но­щен режим на работа с цел допълнително увеличаване на на­деждността на пожа­роизвестителния еле­мент.

Технологията

При инсталация де­текторът ACD-EN ра­боти със стандартно (фабрично настроено) време закъснение. Ако околната среда е чиста (незапрашена, без наличие на дим и други газове напри­мер), за определен период от време това време закъснение на­малява автоматично. Ако околната среда продължава да бъде чиста, времезакъс­нението се намаля­ва отново. Въпреки това, ако в даден момент се установи наличие на дим, вре­ме закъснението се увеличава отново. Всички промени в CO и/или температура­та автоматично ще коригират чувстви­телността на детек­тора до фабричното ниво. Този алгоритъм се нарича Suitable Moving Average Time (SMART) и позволя­ва детекторът сам да настройва чувстви­телността си спрямо околната среда.

Предимства на ACD-EN

 • Нископрофилен дизайн
 • Комбинира терми­чен, димно оптичен и СО сензорни еле­менти
 • Може да бъде из­ползван за детекция на CO и COHb
 • 10 години живот на СО сензора
 • Програмируеми прагове на сработване
 • Интегриран софту­ер за намаляване на фалшивите аларми
 • SMART алгори­тъм за управление на време закъснението
 • Самостоятелно управление на изнесен индикатор и LED диодите
 • Двуцветен LED (анализ: зелено, по­жар: червено)
 • 24 режима на ра­бота, одобрени от LPCB
 • В съответствие с:

EN 54-5 : 2000 + A1 : 2002

EN 54-7 : 2000 + A1 : 2002 + A2 : 2006

EN 54-26 : 2015

EN 54-29 : 2015

EN 54-30 : 2015

EN 54-31 : 2015

CEA 4021: 2003

Повече информа­ция за новия комби­ниран адресируем пожароизвестителен детектор HOCHIKI може да получите в централния офис на „Сектрон“ или на www.sectron.com

Pin It on Pinterest

Share This