Борис Димитров, клиент на СОТ 161: „Оттук нататък няма да имате по-голям фен от мен!“

 

Борис Иванов Димитров, живеещ в столич­ния квартал „Бъкстон“, е един от над 30 950 клиенти на СОТ 161, абонирани и за уникал­ната услуга „Неотлож­на медицинска помощ“, която Медицинският център 161 предлага за клиенти в София.

На 20 юли т. г. привечер, око­ло 20.30 часа, той има нужда и звъни на дис­печер в дежурния цен­тър на СОТ 161.

Сигналът незабавно е предаден на дежурен екип за неотложна по­мощ. В този момент екипът се намира на адрес при пациент в жк „Младост“, въпреки това за по-малко от 20 минути опитният шо­фьор Жасмин Живков пристига с линейка на центъра, заедно с док­тор Цветомир Колев и медицинската сестра Милена Илиева.

Дейст­вията на медиците са рутинни за висококва­лифицирани медицин­ски професионалисти.

След известно вре­ме, преодолял здраво­словната криза, Борис Димитров отново звъни на дежурния център. Ето и дословно думите, с които се обръща към диспечера:

„Преди няколко часа ви бях звъннал по повод една ваша услуга, коя­то предоставяте – за посещение на лекар. Не знам каква е процеду­рата, но лично ви моля по всякакъв начин, вие знаете какво и как да направите най-удачно, да изкажете моята благодарност към вас, към организацията, в която работите, и най-вече на лекарския екип, който ме посе­ти.

Просто оттук на­татък няма да имате по-голям фен от мен. Много ви моля, напра­вете каквото тряб­ва, за да благодаря на тези уникални хора за уникалното отноше­ние. При положение че дойдоха за 20 минути, не искам да сравнявам изобщо с другата бър­за помощ, след това ви казвам – като отно­шение, като внимание, не говоря само за лека­ря, а и за сестрата, за целия екип, страхотна работа! За съжаление не запомних имената им, но мога да ви ги опиша, пък и съм сигу­рен, че вие ще видите кои са били и ще им предадете искрената ми благодарност.“

СОТ ИНФО напомня, че всеки настоящ кли­ент на СОТ 161, който желае да ползва услу­гата „Неотложна меди­цинска помощ“, може да го направи, като заплаща абонамент от 2.00 лв. без ДДС вър­ху месечната си такса за охрана от СОТ 161. Срещу тази сума всич­ки живеещи на адреса на обекта имат въз­можността да ползват услугата не повече от два пъти в един кален­дарен месец за всяко лице.

Граждани, които не ползват охранителни­те услуги на СОТ 161 на територията на Со­фия, могат да абони­рат семействата си за услугата „Неотложна медицинска помощ“ срещу 2.00 лв. без ДДС на месец за всяко лице, което придобива право да ползва услугите на „Неотложна медицин­ска помощ“, не повече от два пъти в един ка­лендарен месец.

Линейките на Медицинския център 161 са с най-съвременно оборудване за оказване на неотложна медицинска помощ.

Pin It on Pinterest

Share This