Преди дни в офиса на СОТ 161 бе получено благодарствено писмо, отнасящо се за случай от 2014 г., произтекъл в столичния кв. „Горна баня“. Служители на фирмата ни са оказали помощ на гражданин в беда. Години по-късно по време на съдебното дело, заведено по слу­чая, авторът на писмо­то узнава имената на хората, на които, макар и със закъснение, дър­жи да благодари чрез управителя на фирма­та, на която са служи­тели. Ето и текста на писмото:

До Президента на СОТ 161
гр. София

Уважаеми Господин Президент,

С настоящото пис­мо бих искал да изразя най-искрената си бла­годарност към ваши­те служители Евгени Петров и Ивац Пет­ров. В труден за мен момент те ми оказа­ха както физическа, така и морална под­крепа и помощ.

На 20 май 2014 г. в кв. „Горна баня“ пре­търпях пътен инци­дент, след което бях пребит на пътя и ми взеха златната грив­на, която носех. Тогава до мен спря кола и две момчета слязоха от нея да проверят какво се случва. Разказах им, те се намесиха и ми върнаха гривната. При шока, който изживях, дори не забелязах, че това е кола на СОТ 161, и не попитах за имена­та на момчетата.

Месеци по-късно на възникналите съдеб­ни дела научих кои са момчетата, които ми помогнаха.

Още веднъж изказ­вам искрената си бла­годарност към Евгени ЍПетров и Ивац Пет­ров за чисто човеш­кото и професионал­но отношение, което проявиха към един чо­век в беда.

С уважение:
Константин Димитров,
гр. Радомир

Pin It on Pinterest

Share This