Заведенията, в които се сервира алкохол, са сред най-проблемните обекти. Понякога кръвта на посети­телите „кипва“ след приема и на минимално количество от него, а последствията чес­то са нелицеприятни. През изминалия месец колегите от мобилните охранителни патрули (МОП) реагираха на значителен брой нарушения на обществения ред в подо­бен вид места.

В столичен ресторант в жк „Връбница“ отговорничката на обекта е задействала аларме­ната система от клавиатурата на сигнално-охранителната система. След проведен те­лефонен разговор с нея слу­жителите на Националния оперативен дежурен център разбрали, че имало побой между две компании, които дори са счупили плъзгаща се стъклена врата. Причината за погрома била, че имали пре­тенции за музиката, която си поръчали да слушат. Георги Атанасов и Димитър Мила­нов са мобилният охраните­лен екип, който реагирал на сигнала за около две минути.

На място те заварили отго­ворничката на обекта да бие мъж от едната компания. Тя успяла да го повали на зе­мята и дори започнала да го рита в главата. Колегите се намесили и ги разтървали, а операторите от дежурния ни център уведомили 9 РУ. По-късно обектът бил посетен и от експертна група на поли­цията за огледи. При този слу­чай е важно да отбележим, че наличието на паник бутон щеше да спести много нерви на клиентката ни.

При друг случай, отново в заведение в София, но този път в жк „Младост“, след сигнал от паник бутон и на­правена връзка по телефона операторите в Националния оперативен дежурен цен­тър разбрали, че пиян мъж влязъл в локала, заплашил сервитьора с нож, но вече бил извън обекта. При прис­тигането на патрула в състав Николай Дойчев и Венцислав Найдов мъжът бил пред за­ведението. За случилото се било уведомено и 7 РУ.

До идването на полицията лицето продължило да буйства и се наложило да му бъдат поставени белезници. Той е около 30-годишен, ан­глоговорящ. Предаден е на служителите на полицията, които го отвели. Съставен бил протокол за предаване на задържано лице. Нямало щети, нямало и пострадали служители и клиенти на заве­дението. Уведомен бил отго­ворникът на обекта. Важно е да уточним, че основният па­трул по района в същото вре­ме бил на алармен сигнал, след реагирането на който бил насочен към обекта с па­ник бутона.

Случаите не са малко и не са за подценяване. При реак­цията при аларма и/или па­ник бутон в заведение трябва да се подхожда внимателно и без необмислени действия. Всяка грешка може да дове­де до големи рискове както за нашите колеги, така и за хората около тях. Нашите автопатрули са преминали редица занятия и знаят как трябва да се реагира в подоб­ни ситуации. Опитът им е го­лям и това спомага клиентите ни да се чувстват защитени, когато знаят, че до 2 минути ще получат адекватно и про­фесионално съдействие.

Божидар Кузманов

Pin It on Pinterest

Share This