Световният лидер в производството на иновативни продукти и решения за видеонаблюдение Hikvision обяви допълне­ние при рекордерите от серията Turbo 4.0. Новите модели Turbo HD рекордери пре­доставят възмож­ност клиентите да свържат до 32 броя камери (дори и IP) към едно устройство. Тези нови продукти позволяват изграж­дането на гъвкави решения за видеонаблюдение според конкретните изиск­вания на крайния клиент и особености­те на инсталацията.

DS-7332HQHI-K4 е рекордер 5 в 1 (под­държа до 32 HD-TVI/AHD/CVI или анало­гови камери + 8 IP ка­мери). В допълнение цифровият видеорекордер поддържа H.265+ компресия, позволяваща макси­мално оптимизиране на дисковото прос­транство, по-дълъг срок за съхранение и намаляване на не­обходимата скорост за интернет свърза­ност независимо от високата резолюция на обработваните изображения.

Аналоговият харак­тер на рекордера, големият брой под­държани канали и дискове (до 4 SATA HDD (до 8ТВ/диск)) и Smart функциите го правят гъвкаво до­пълнение към всяко съществуващо или бъдещо решение за видеонаблюдение.

DS-7332HQHI-K4 повишава конкурен­тоспособността на инсталаторите, осо­бено на пазара на по-големи проекти за видеонаблюде­ние.

За малките, еже­дневно изграждани решения, инстала­торите могат да из­ползват бюджетните серии рекордери за видеонаблюдение DS-71ххHQHI-K1.

Тези компактни DVR-и също вече са 5 в 1 решения за ви­деонаблюдение (поддържат запис на Full HD (1920x1080) HD-TVI/AHD/CVI/аналогови и IP камери (до 4.0 Mpx)). Предлагат H.265+ ком­пресия, поддръжка на 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск), преглед и управление през Internet PC/моби­лен телефон (iOS/Android) и са подхо­дящо допълнение към охраната на все­ки малък магазин или офис.

Новите рекордери в Turbo HD 4.0 сери­ята са съвместими с безплатния CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500 и P2P (HikCloud).

Повече информация за новите модели ре­кордери за видеона­блюдение от серията Turbo HD 4.0 може да намеритена

www.sectron.com или в офисите на „Сектрон“ в цялата страна.

Pin It on Pinterest

Share This