Решението за визуална алармена проверка на Paradox HD88 е мощен инструмент за видеонаблюдение, който позволява на потре­бителите дистанционно да оценяват ситуацията при акти­виране на алармена­та им система – кога алармата е реална, и да избягват ненужни­те реакции. HD88 са интелигентните PIR детектори с HD720p камера, подходящи за инсталиране на ключови места в периметъра на сграда­та или в помещени­ята, които веднага изпращат push но­тификация с видео и снимки към потреби­теля чрез Swan cloud сървър на мобилно приложение Insite Gold при алармено събитие.

Потребите­лят може да прегле­да снимките и видеофайла от камерата, преди да потвърди реакция на монито­ринговата фирма или да уведоми органите на реда. Мобилната апликация може да бъде изтеглена как­то за Android, така и за iOS. В допълне­ние към функциите за управление на алар­мената система и преглед на записите/снимките от видеоверификацията на събития Insite Gold предлага възмож­ности за управление на програмируемите PGM изходи на сис­темата, както и функ­ции за управление на системата за контрол на достъп, базирана на контролни панели EVO и ACM модули.

Детекторът за вън­шен монтаж с вгра­дена IP камера на Paradox предлага пълна интеграция със системите Paradox, което премахва не­обходимостта от от­делни инсталации и услуги за видеона­блюдение, достъп или автоматизация. Свързването е осигурено от сървърите Paradox Swan и мо­билното приложе­ние Insite GOLD за Android/iOS. Реше­нието „всичко в едно“ осигурява нуждите за сигурност както за домашни, така и на бизнес потребители.

Обновеното реше­ние на Paradox за визуална алармена проверка за дома и бизнеса може да бъде добавено към всяка съществуваща СОТ инсталация прос­то чрез свързване към зона в контрол­ния панел от серии­те EVO192/EVOHD/ SP5500/SP6000/ SP7000 и WiFi мрежа. С добавянето на стра­тегически разположе­ни HD78/HD88 камери в помещенията клиентите могат да получат всички предимства на точната визуална алармена проверка, без да е необходимо да променят същест­вуващата инфраструк­тура.

Повече информация за новия детектор и мобилната апликация може да намерите на www.sectron.com или в офисите на „Сектрон“ в цялата страна.

Pin It on Pinterest

Share This